Renovering af badeværelser

Revideret december 2010.

Bestyrelsen i A/B Sigersted har udfærdiget følgende retningslinjer for renovering af badeværelser. Retningslinjerne skal følges således, at foreningen/ejendommen bibeholder samme høje standarder.

Som garant for retmæssig udførelse af renoveringen har bestyrelsen besluttet, at der skal føres eksternt tilsyn på centrale tidspunkter i renoveringsarbejdet. Dette tilsyn føres af en af bestyrelsen udpeget synsmand som skal kontaktes ved byggeriets start.

  • Andelsforeningens bestyrelse anmodes altid skriftligt inden byggeriet påbegyndes.
  • Det påhviler andelshaveren at opnå byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse samt alle øvrige påkrævede tilladelser.
  • Dansk lovgivning og byggeforeskrifter skal overholdes, herunder By og Byg ansvisning, som kan rekvireres på www.sbi.dk eller ved henvendelse til statens byggeforskningsinstitut.
  • Badeværelserne i foreningen kategoriseres som belastningsklasse N jf. By og Byg 200, hvorfor renoveringer skal overholde reglerne for disse. Alle arbejder skal udføres således, at det opfylder kravene til "grøn mærkning" i By og Byg 200.
  • Badeværelserne skal udføres som et såkaldt tungt baderum med støbt gulvkonstruktion. Der henvises til reningslinierne i By og Byg 200. Væggene skal udfærdiges således at de overholder ovennævnte belastningsklasse.
  • Der skal endvidere anvendes effektivt forhæng mellem bruseplads og dør.
  • I fald byggeriet indbefatter arbejder i andre andelsboliger, typisk lejligheden nedenunder, skal det arbejde altid varsles i god tid samt udføres så hurtigt som muligt. Den pågældende lejlighed skal efterlades i mindst lige så god stand som inden arbejdets udførelse.
  • Syn af dipjern, armering samt membran foretages af den af bestyrelsen udpegede synsmand.
  • Autoriseret arbejde må kun udføres af autoriserede håndværkere.

Affald, adgangsveje, støj, mv.

1. Støjende arbejder skal udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringboende.

2. Støjende arbejder skal varsles med 7 dage.

3. Støjende arbejde skal udføres på hverdage i tidsrummet kl. 7-19.00. Lørdag, søndag og helligdage kl. 9-19.00

4. Hovedtrapper må ikke benyttes som adgangsvej. Køkkentrapper skal afleveres i samme stand og som ved byggeriets start.

5. Andelshaver/bygherre bortskaffer selv byggeaffald, såsom cement, mørtel og sten. Foreningens storskraldsrum må ikke anvendes hertil, evt. spørgsmål kan rettes til viceværten.

Opdateringer

På denne hjemmeside findes altid den seneste revision af dette dokument. Det er altid seneste revision, på tidspunktet for byggeriets start, der er gældende.

Reglerne kan ændres uden varsel.