Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

TELELAUGET HVIDESTED

Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 3-9, matr. nr. 1459, Sigerstedgade 1, matr. nr. 648, Sønder Boulevard 77-83, matr. nr. 648 Skjalm Hvides Gade 2-12, matr. nr. 648, Skjalm Hvides Gade 16-20, matr. nr. 1457, alle Udenbys Vester Kvarter, København med følgende vedtægter:

§ 1

Navn, hjemsted og formål

(1.1) Telelaugets navn er "Telelauget Hvidested".
(1.2) Dets hjemsted er Københavns Kommune. Værneting er Københavns Byret.
(1.3) Telelaugets formål er at etablere, administrere, drive og udvikle, herunder vedligeholde det til ejendommene hørende fælles telefon- og dataanlæg samt installationer.
(1.4) Formålet med et fælles telefon- og dataanlæg er at opnå billig og effektiv telefoni og datakommunikation, herunder internetadgang omfattende ejendommene 648, 1457, 1458 og 1459 alle Udenbys Vester Kvarter, København.

§ 2

Medlemmer

(2.1) Medlemmerne af Telelauget Hvidested er ejerne af de i §.1 nævnte ejendomme.
(2.2) Som medlem af Telelauget Hvidested kan dog kun optages andre ejendomme, såfremt disse godkendes af Telelaugets bestyrelse.
(2.3) Ved optagelse af nye medlemmer efter Telelaugets stiftelse skal der betales for kabling i den optagne ejendom, samt et beløb der dækker udgifterne til opgradering af telefoncentral/hovedkrydsfelt.
(2.4) Ved optagelse i Telelauget Hvidested skal brugsaftalens bestemmelser samt nærværende vedtægter accepteres jf. §. 8.8.
(2.5) Andelen i Telelaugets formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Telelaugets formue ejes af medlemmerne i forholdet defineret i §. 4.1. Ligesom det kun er Telelaugets medlemmer der kan gøre krav på en andel i denne formue.

§ 3

Brugere

(3.1) Som bruger af Telelauget Hvidested kan optages personer, der er andelshavere eller lejere i de under § 1 nævnte ejendomme, og som ønsker at aftage ydelser fra Telelauget i form af telefoni og/eller datakommunikation.
(3.2) Som bruger af Telelauget Hvidested er man pligtig til at betale et fast månedligt beløb iht.  brugsaftalen.

§ 4

Fordelingstal - andelsboligforeningerne

(4.1) Udgifter til etablering, fornyelse og udvidelse af det fælles telefon- og dataanlæg afholdes af Telelaugets medlemmer i henhold til følgende fordelingsnøgle:

A/B Skjalm Hvide 44,9%

A/B Sigersted 55,1%

(4.2) Fordelingsnøglen er fastsat i forhold til antallet af mulige andelshavere i de respektive foreninger, der udgør medlemmerne i Telelauget Hvidested.
(4.3) Såfremt der optages nye medlemmer i Telelauget Hvidested, jf. § 2, skal fordelingstallene under § 4.1 ændres jf. § 4.2.

§ 5

Driftsudgifter, abonnement m.v.

(5.1) I forbindelse med afholdelse af årligt ordinært bestyrelsesmøde i Telelauget, jf. § 6.5, vedtages et driftsbudget for Telelauget, som skal dække de til enhver tid værende driftsudgifter, herunder blandt andet:

 1. Ren- og vedligeholdelse
 2. Serviceeftersyn
 3. Reparationer
 4. Administration
 5. Regnskab

(5.2) Telelaugets driftsudgifter fordeles mellem medlemmerne og brugerne, således at medlemmerne betaler iht. § 4 fordelingstal og brugerne betaler efter antal ydelser (telefon/internet).
(5.3) Telelaugets bestyrelse kan træffe beslutning om at ændre á conto betalingerne, når der skønnes at være behov herfor.

§ 6

Telelaugets bestyrelse

(6.1) Bestyrelsen er Telelaugets øverste myndighed.
(6.2) Bestyrelsen består af tre bestyrelsesmedlemmer fra hver af andelsboligforeningerne A/B Skjalm Hvide og A/B Sigersteds bestyrelser. Bestyrelsens formand vælges i lige år blandt A/B Skjalm Hvides bestyrelsesmedlemmer, i ulige år blandt A/B Sigersteds bestyrelsesmedlemmer.
(6.3) Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog med undtagelse af vedtægtsændringer jfr. nedenfor. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Ved stemmelighed, bortfalder forslaget. Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer af bestyrelsen er tilstede, eller repræsenteret.
(6.4) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
(6.5) Hvert år inden udgangen af februar måned afholdes årligt ordinært bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af teleudvalgets beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning
 4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt
 5. a. budget for indeværende regnskabsår
 6. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere af Telelauget
 7. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget
 8. Valg af revisor
 9. Valg af eventuel administrator
 10. Eventuelt

(6.6) Enhver bruger af Telelauget Hvidested har ret til at få et emne eller forslag behandlet på bestyrelsesmødet. Emner eller forslag, der ønskes behandlet, skal dog være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødets afholdelse.
(6.7) Endelig dagsorden, teleudvalgets beretning, det reviderede regnskab og indkomne forslag offentliggøres senest 8 dage før afholdelse af det ordinære bestyrelsesmøde.
(6.8) Referenten udarbejder referat af bestyrelsesmødet, der underskrives af dirigenten, og udsendes til medlemmerne af Telelauget senest 4 uger efter bestyrelsesmødets afholdelse.
(6.9) Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når et af bestyrelsesmedlemmerne finder anledning dertil, eller når teleudvalget har fremsat anmodning derom.

§ 7

Bestyrelsens opgaver

(7.1) Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Telelaugets anliggender.
(7.2) Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af Telelaugets fælles anliggender, herunder drift i samarbejde med teleudvalget, vedligeholdelse og fornyelse af tele- og dataanlægget, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer. Bestyrelsen skal sikre, at driften af tele- og dataanlægget foregår forsvarligt, og at der føres forsvarligt regnskab over Telelaugets indtægter og udgifter.

§ 8

Teleudvalg

(8.1) Telelaugets bestyrelse udpeger et teleudvalg til at varetage den daglige drift af tele-datanettet.
(8.2) Teleudvalget refererer til Telelaugets bestyrelse. Beslutninger, der vedrører væsentlige ændringer af telefon- og dataanlæggets drift, eller medfører udgifter på mere end kr. 20.000 årligt skal godkendes af bestyrelsen.
(8.3) Teleudvalget består af mindst 4 og højst 6 medlemmer samt to suppleanter, en fra hver andelsboligforening. Medlemmer af teleudvalget og suppleanter kan vælges mellem Telelaugets brugere. Dog skal medlemmer af teleudvalget samt suppleanter hertil være andelshavere i enten A/B Skjalm Hvide eller A/B Sigersted.
(8.4) Teleudvalgsmedlemmer og suppleanter vælges for ét år ad gangen. Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
(8.5) Hvert teleudvalgsmedlem har en stemmevægt svarende til 3 stemmer delt med antallet af teleudvalgsmedlemmer udpeget fra den forening medlemmet tilhører.
(8.6) Genvalg af teleudvalgets medlemmer kan finde sted.
(8.7) Teleudvalget er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal i henhold til stemmevægt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, dog undtaget anmodning om ekstraordinært bestyrelsesmøde i Telelauget, der vedtages allerede ved stemmelighed.
(8.8) Teleudvalget udarbejder brugsaftaler for anvendelse af telefon- og dataanlægget.
(8.9) Teleudvalget er netværksansvarlig, men kan vælge helt eller delvist at uddelegere ansvaret til en eller flere personer, der ikke er medlemmer af teleudvalget. Uddelegering af posten som netværksansvarlig kræver mindst 2/3 flertal i teleudvalget.
(8.10) Teleudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 9

Kapitalforhold

(9.1) Telelauget må, bortset fra en eventuel grundfond og driftskapital, maksimalt oparbejde en formue på kr. 100.000. Telelaugets formue skal være anbragt i bank, sparekasse eller postgirokonto og må maksimalt have en tre måneders binding.

§ 10

Tegningsret

(10.1) Telelauget forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med 3 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 11

Revision

(11.1) Telelaugets regnskab revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen.
(11.2) Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
(11.3) I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.
(11.4) Der skal føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal protokollen fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

§ 12

Årsregnskab

(12.1) Telelaugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen og til den 31. december 2004.
(12.2) Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

§ 13

Opløsning af Telelauget m.v.

(13.1) Opløsning af Telelauget kan kun finde sted efter afholdelse af et bestyrelsesmøde, hvor samtlige af Telelaugets medlemmer er til stede eller repræsenteret. Til vedtagelse af beslutningen om opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen.
(13.2) Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med opløsningen, herunder vedrørende fordeling af ejendomsretten til telefon- og dataanlægget, samt omkostningsfordeling ved opløsningen, skal afgøres ved voldgift med endelig og bindende virkning for parterne.
(13.3) Voldgiftsretten skal sammensættes af tre voldgiftsmænd, hvoraf hver part udpeger en voldgiftsmand, mens den tredje voldgiftsmand udpeges af Københavns Byret, der virker som voldgiftsrettens formand.
(13.4) Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og fordeling af sagens omkostninger.
(13.5) Ved opløsning af Telelauget Hvidested fordeles Telelaugets eventuelle formue mellem medlemmerne (andelsboligforeningerne) efter fordelingstal, jf. i øvrigt § 4.

ooo0ooo

Således vedtaget på Telelauget Hvidesteds ordinære bestyrelsesmøde den 25. februar 2010